ضمن عرض تبریک سال جدید حضور کلیه همکاران واساتید شیمی استان قزوین به اطلاع می رسد محتوای دوره ی ضمن خدمت آزمایشگاه شیمی سال ۹۱ در قالب دی وی دی به همکاران عرضه می شود .جهت دریافت این مجموعه  می توانندبه همکاران سرگروه  منطقه یا ناحیه ی خود مراحعه  نمایند.

شنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۲ | 10:15 | گروه شیمی استان |